Yazar caner Yorum Yaz

1.) Herhangi bir konuda çalışanları aydınlatmak amacıyla geniş bir dinleyici kitlesine sözlü bilgi akışını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Seminer

B)      Görüşme

C)      Toplantı

D)      Tanıtım

E)      Konferans

AÇIKLAMA: Herhangi bir konuda çalışanları aydınlatmak amacıyla geniş bir dinleyici kitlesine sözlü bilgi akışını sağlayan araç konferanstır.

2.) Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan iletişim araçlarından biri değildir?

A)      Baş hareketleri

B)      El hareketleri

C)      Ses tonu

D)      Gazeteler

E)      Giyim-kuşam

AÇIKLAMA: Gazeteler, yazılı iletişim araçlarındandır.

3.) Grup içinde bir role ve rol sahibine, gruba sağladığı katkının önemine göre verilen değere en ad verilir?

A)      Norm

B)      Statü

C)      Baskı

D)      Yetki

E)      Rol

AÇIKLAMA: Grup içinde bir role ve rol sahibine, gruba sağladığı katkının önemine göre verilen değere statü denir.

4.) Üyelerin fazla benzer özelliklere sahip olmadığı gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Heterojen gruplar

B)      Homojen gruplar

C)      İkincil gruplar

D)      Üyelik grupları

E)      Çıkar grupları

AÇIKLAMA: Üyelerin fazla benzer özelliklere sahip olmadığı gruplar heterojen gruplardır.

5.) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde, kişisel engellerden biri değildir?

A)      Alıcının hisleri

B)      Alıcının duyguları

C)      Alıcının ön yargıları

D)      Alıcının değer yarıgıları

E)      Bireyin ekonomik durumları

AÇIKLAMA: Bireyin ekonomik durumları, iletişim sürecinde kişisel engellerden biri değildir.

6.) Bir kişinin amirine onur duymak istediklerini aktarması örneğinde olduğu gibi bilginin bilinçli olarak değiştirilmesi, organizasyonlarda ne tür bir iletişim engelidir?

A)      Süzgeçten geçirme

B)      Kanalların karışıklığı

C)      Organizasyonel ortam

D)      Aşırı bilgi yükü

E)      Algıda seçicilik

AÇIKLAMA: Bir kişinin amirine onur duymak istediklerini aktarması örneğinde olduğu gibi bilginin bilinçli olarak değiştirilmesi, organizasyonlarda süzgeçten geçirme türü bir iletişim engelidir.

7.) Aşağıdaki sunuşa hazırlık aşamalarından hangisine sunuşun kimlere yapılacağı unsuru üzerinde durulur?

A)      Amacın belirlenmesi

B)      Bilgi toplanması

C)      Konunun planlanması

D)      Görsel-işitsel malzemenin hazırlanması

E)      Sunuş yapılacak yerin düzenlenmesi

AÇIKLAMA: Amacın belirlenmesi aşamasında sunuşun kime yapılacağı unsuru üzerinde durulur.

8.) Bir insanın bir dakikadaki dinleme kapasitesi ortalama kaç sözcüktür?

A)      250

B)      500

C)      750

D)      1000

E)      1250

AÇIKLAMA: Bir insanın bir dakikadaki dinleme kapasitesi ortalama 1000 sözcüktür.

9.) Aşağıdakilerden hangisi toplantı yerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken düzenlemelerden biri değildir?

A)      Toplantı yerinde koyu renklerin kullanılması

B)      Toplantı yerinin akustik açıdan iyi ayarlanması

C)      Toplantı yerinin gürültüden uzak olması

D)      Toplantı yerinde oturma biçimlerine dikkat edilmesi

E)      Toplantı yerinin gürültüden uzak olması

AÇIKLAMA: Toplantı yerinde açık renkler tercih edilmelidir.

10.) Bir organizasyonda aşağıdaki durumların hangisinde toplantı yapılmasına gerek vardır?

A)      Bir olayın açıklığa kavuşturulmasının istenmesi

B)      Tartışmaya değer bir konunun olmaması

C)      Verilerin yetersiz olması

D)      İyi hazırlık yapılmaması

E)      Konunun kısa bir notla halledilmesi

AÇIKLAMA: Bir olayın açıklığa kavuşturulmasının istenmesi ile toplantı yapılır.

11.) Aşağıdaki toplantı türlerinden hangisinin amacı, organizasyonun politika ve programlarını ilgili kişilere aktarmak ve programda değişiklik varsa katılanlara bilgi vermektir?

A)      Odak grup toplantısı

B)      Sorun çözme toplantıları

C)      Rapor ve bilgi sunma toplantıları

D)      Bilgi sunma toplantıları

E)      Tepki ve değerlendirme toplantıları

AÇIKLAMA: Rapor ve bilgi sunma toplantılarının amacı, organizasyonun politika ve programlarını ilgili kişilere aktarmak ve programda değişiklik varsa katılanlara bilgi vermektir.

12.) Bir işletme, yeni bir iş ya da yatırıma girişmeden önce, bu yatırımın yapılabileceğini, uygunluğunu ve karlılığını tahmin amacıyla hangi tür raporu hazırlatabilir?

A)      Fizibilite raporu

B)      Danışmanlık raporu

C)      Gelişme raporu

D)      Teklif raporu

E)      Yıllık faaliyet raporu

AÇIKLAMA: Bir işletme, yeni bir iş ya da yatırıma girişmeden önce, bu yatırımın yapılabileceğini, uygunluğunu ve karlılığını tahmin amacıyla Fizibilite raporu hazırlatabilir.

13.) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir rapor yazmayı kolaylaştıran unsurlardan biridir?

A)      Aşırı iş yükü

B)      Ekip çalışmasının olmaması

C)      Bilgi kaynaklarının yeterli olması

D)      Amacın belirgin olmaması

E)      Kullanılan dile yeterince hakim olmaması

AÇIKLAMA: Bilgi kaynaklarının yeterli olması, iyi bir rapor yazmayı kolaylaştıran unsurlardan biridir.

14.) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan gruplardır?

A)      Çıkar grupları

B)      Görev grupları

C)      Emir komuta grupları

D)      Üyelik grupları

E)      Danışma grupları

AÇIKLAMA: Çıkar grupları biçimsel olmayan gruplardandır.

15.) Grupların oluşum aşamaları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)      Karşılıklı kabul

B)      İletişim ve karar verme

C)      Motivasyon ve üretkenlik

D)      Organizasyon ve kontrol

E)      Emir – komuta zincirinin oluşması

AÇIKLAMA: Emir – komuta zinciri grupların oluşum aşamalarından biri değildir.

16.) Aşağıdaki iletişim şebekelerinden hangisi merkezkaç iletişim şebekelerindendir?

A)      Tekerlek tipi – Y tipi

B)      Tekerlek tipi – Zincir tipi

C)      Daire – Tüm kanal

D)      Y tipi – Daire

E)      Tüm kanal – Zincir tipi

AÇIKLAMA: Daire ve Tüm kanal tipi iletişim şebekeleri merkezkaç iletişim şebekelerindendir.

17.) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi iyileştirmenin yollarından biri değildir?

A)      Geriye bilgi akışı

B)      Süzgeçten geçirme

C)      Alıcının dünyasına karşı duyarlılık

D)      Tekrar

E)      Dilin sadeleştirilmesi

AÇIKLAMA: Süzgeçten geçirme organizasyonlarda iletişimi etkileyen faktörlerdendir.

18.) Ortalama bir insanda, 1 dakikada dinleme kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      2000 sözcük

B)      1500 sözcük

C)      1000 sözcük

D)      500 sözcük

E)      100 sözcük

AÇIKLAMA: Dakikada dinleme kapasitesi 1000 sözcüktür.

19.) Etkin dinleme yolları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)      Konuşmacıyı rahatlatmak

B)      Konuşmacılara anlayış göstermek

C)      Soru sormak

D)      Konuşmayı kesmek

E)      Göz temasını sürdürmek

AÇIKLAMA: Göz teması sunuşla ilgili bir kavramdır.

20.) Aşağıdakilerden hangisi konusuna tarzıyla ilgili değildir?

A)      Ses tonu

B)      Konuşma hızı

C)      Sözcük seçimi

D)      Jestler

E)      Cümle yapısı

AÇIKLAMA: Kesintileri önleme, sorular ve cevaplarla ilgilidir.

21.) Konunun planlanması safhasını iyi bir biçimde geçmek, konuşmacıya aşağıdakilerden hangisini kazandırır?

A)      Konya hakim olmayı

B)      Jest ve mimikleri kullanmayı

C)      Ses tonunu kullanmayı

D)      Konunun özümsenmesini

E)      Beden duruşunu

AÇIKLAMA: Konunun özümsenmesini kazandırır.

22.) Bir işletmede almış oldukları kararların sonuçlarının ne olacağını ve nasıl tepki göreceğini anlamak için düzenlenen toplantılara ne ad verilir?

A)      Karar verme toplantıları

B)      Sorun çözme toplantıları

C)      Bilgi sunma toplantıları

D)      Tepki ve değerlendirme toplantıları

E)      Bileşik toplantılar

AÇIKLAMA: Tepki ve değerlendirme toplantıları.

23.) Aşağıdakilerden hangisi etkileşimci bir toplantıdaki temel rollerden değildir?

A)      Yönetici

B)      Servis elemanları

C)      Aracı

D)      Kayıt tutucu

E)      Grup üyeleri

AÇIKLAMA: Servis elemanları toplantılarda yer olan temel rollerden değildir.

24.) Toplantı yöneticisi, çok konuşan bir katılmaya karşı nasıl bir yol izlenmelidir?

A)      Kolay sorular yöneltilmelidir.

B)      Yaptığı ise yönelik sorular yönetilmelidir.

C)      İstekleri doğrultusunda sorular yöneltilmelidir.

D)      Saygılı davranarak, kendisini kırmadan konuşmasını kesmeye çalışmalıdır.

E)      Tartışmaya yapacağı katkı için imkan tanınmasına çalışılmalıdır.

AÇIKLAMA: Saygılı davranarak, kendisini kırmadan konuşmasını kesmeye çalışılmalıdır.

25.) Aşağıdakilerden hangisi raporun amaçlarından biri değildir?

A)      Bilgi vermek

B)      Muhatabı etkilemek

C)      Rakiplere sunmak

D)      Kayda geçirmek

E)      Bilgiyi sağlamak

AÇIKLAMA: Rakiplere sunmak, raporun amaçlarından biri değildir.

26.) Organizasyon içinde yer alan işgörenler, yöneticiler, danışmanlar ile organizasyon dışı (danışman) kişi veya kuruluşlarca hazırlanan raporlara ne ad verilir?

A)      Analiz raporları

B)      Bilgi veren raporlar

C)      İkna edici raporlar

D)      Üretim raporları

E)      Pazarlama raporları

AÇIKLAMA: Bilgi veren raporlar.

27.) Aşağıdaki rapor türlerinden hangisi hedef kitlesine göre raporlardandır?

A)      Araştırma geliştirme raporları

B)      Yönetim organizasyon raporları

C)      İstisnai raporları

D)      Analiz raporlar

E)      Organizasyon dışına yönelik raporlar

AÇIKLAMA: Denetim raporlarıdır.

28.) İlgili yasal düzenlemeler gereği “yetkili” denetçilerce gerçekleştirilen mali ve idari incelemelerin sonuçlarının yer aldığı raporlara ne ad verilir?

A)      Denetim raporları

B)      İsteğe bağlı ve zorunlu raporlar

C)      Gelişme raporları

D)      Danışmanlık raporları

E)      Yıllık faaliyet raporları

AÇIKLAMA: Denetim raporlarıdır.

29.) Organizasyonlarda bireylerin rapor hazırlama ve sunma nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)      Üstlerinden, bir rapor hazırlamaları yönünde bir emir, talep ve ya isteğin gelmesi

B)      Bir ihtiyacın, gerekliliğin, bir talebin veya isteğin var olması

C)      Belirli raporları hazırlama ve sunmanın bireylerin görevlerinin bir parçası olması

D)      Verilerin toplanması

E)      Kişilerin, kendilerinin rapor hazırlama ve sunma ihtiyacı veya isteği duymaları

AÇIKLAMA: Verilerin toplanması rapor hazırlama süreci ile ilgilidir.

30.) İyi bir rapor yazmayı engelleyen etmenler aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Ne istendiğinin tam olarak anlatılmaması

B)      Uygun uslüp

C)      Olumsuz çevre koşulları

D)      Aşırı iş yükü

E)      Dile hakimiyet derecesi

AÇIKLAMA: Uygun üslup raporun taşıması, gereken etmenlerdendir.

Etiketler : , Açıköğretim 4.Sınıf Soru – Cevaplar

Yorum Yaz

*